Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА ОRABLOC.EU

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Оrabloc.eu (наричан по-нататък в тези общи условия и „Уебсайта“) безплатни информационни услуги и ресурси и урежда договорните отношения между Оrabloc.eu и правото на всеки един от потребителите да използва безплатно за лични и нетърговски цени достъпните през уебсайта www.Оrabloc.eu безплатни информационни услуги и ресурси при спазване на условията по-долу.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта Оrabloc.eu.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 • “IP адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • Оrabloc.eu /Уебсайтът Оrabloc.eu (http:// Оrabloc.eu), наричан по-нататък и „Уебсайтът“, е правен портален уебсайт (портал) – виртуален правно-информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
 • “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 • “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 • „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта Оrabloc.eu информационни услуги и ресурси.
 • „Потребителски профил” е обособена част в Оrabloc.eu, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от , като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощенска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 • „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в уебсайта.
 • „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
 • „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на сайта с оглед те да бъдат достъпни чрез уебсайта за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
 • “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 • “Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
 • „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 • „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

  ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Уебсайтът Orabloc.eu предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Част от Услугите на Уебсайта се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до:
достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта – новини, обяви за работа, забавни публикации, актуалното българско законодателство, календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни правни сайтове или друго съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта;

2.3. Услугата “Електронна пощенска кутия” включва предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на една безплатна електронна пощенска кутия, до която той има достъп през своя Потребителски профил и която му предоставя възможност, при спазване изискванията на настоящите Общи условия, да изпраща и получава електронни съобщения с определен максимален размер, да съхранява и систематизира адреси на електронни пощенски кутии, електронни съобщения и файлове в ограничено по размер дисково пространство и др.;

2.4. Страните се съгласяват, че въвеждането на електронен пощенски адрес в неговата цялост и парола при достъп до Потребителския профил, респективно попълване на данните на Нерегистрираните потребители за целите на ползване на услугите на Уебсайта представлява способ за уникално идентифициране на потребителя като автор на изпращането на електронни изявления посредством Уебсайта. Страните се съгласяват, че получените по този ред на електронни изявления се считат за подписани с обикновен електронен подпис със силата на саморъчен подпис в отношенията между страните по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://Orabloc.eu по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта Orabloc.eu, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта Orabloc.eu, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

4.4. При сключване на договора между Потребителя и Orabloc.eu, потребителят извършва изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги  (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия на сайта, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката (декларация) за поверителност на данните на Orabloc.eu.

 1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Orabloc.eu. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
5.2. При извършване на промени в Общите условия, Orabloc.eu ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

5.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 5.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Orabloc.eu, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Orabloc.eu, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Orabloc.eu за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при което Orabloc.eu има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Orabloc.eu Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп.
6.3. При ползване на Услугите на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на Orabloc.eu Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Orabloc.eu Услуги да не зарежда, разполага на сървър на Orabloc.eu и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
6.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Orabloc.eu услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно Orabloc.eu за всеки случай на извършено или открито

нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).
6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Orabloc.eu Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен=

6.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Orabloc.eu услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ORABLOC.EU

7.1. Orabloc.eu се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

7.2. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Orabloc.eu съхранява информационни материали и ресурс, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на Orabloc.eu, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Orabloc.eu или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
7.3. Orabloc.eu има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Orabloc.eu или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Orabloc.eu . Orabloc.eu  не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта.
7.4. Orabloc.eu има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

VІІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Orabloc.eu неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Orabloc.eu, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

8.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

8.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Orabloc.eu, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Orabloc.eu или друг ПОТРЕБИТЕЛ.
8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване. В отношенията между Orabloc.eu и Потребителя, авторството на електронните изявления на Потребителя се установява по реда на член 13 ЗЕДЕУУ.

8.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Orabloc.eu или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Orabloc.eu  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
8.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Orabloc.eu чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с Orabloc.eu. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Orabloc.eu по своя преценка предприема действията, посочени в т. 10.1. на настоящите Общи условия.

8.7. Orabloc.eu може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга необходима информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на тези Обши условия, както и за извършване на други електронни изявления, в случай на възникване на правен спор.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Orabloc.eu полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Orabloc.eu не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от Orabloc.eu умишлено или при проявена груба небрежност.

9.2. Orabloc.eu не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията.

9.3. Orabloc.eu не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Orabloc.eu, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
9.4. Orabloc.eu не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Orabloc.eu, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Orabloc.eu.
9.5. Orabloc.eu не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

9.6. Orabloc.eu не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта.
9.7. Страните приемат, че Orabloc.eu не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Orabloc.eu с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
9.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Orabloc.eu грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Orabloc.eu за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

9.9. Orabloc.eu не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са недобросъвестно използвани от друго лице за заявяването и ползването на Услугите, предоставяни от Orabloc.eu, независимо дали лицето – субект на данните е дало или не съгласие за това. Опазването на личните им данни е основно задължение на субектите на данните.

Х. ПРАВА НА ORABLOC.EU В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1. Orabloc.eu има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Orabloc.eu, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.
10.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Orabloc.eu има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

10.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Orabloc.eu има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

10.5. В горните случаи Orabloc.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Orabloc.eu и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от  Orabloc.eu Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
11.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Orabloc.eu за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

11.3. Задълженията на лицата по настоящата т. 11 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Orabloc.eu полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство.

12.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ потвърждават, че са информирани относно идентификацията на Orabloc.eu като администратор на лични данни, категориите лични данни, които се обработват, основанията, мястото, целите, сроковете и средствата на обработването на личните им данни както и за правата им, съгласно чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и начините за тяхното упражняване.

12.3. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Orabloc.eu.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ прекратяване на поддържането на Уебсайта;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

13.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Orabloc.eu има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

14.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
14.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

14.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
действащото законодателство на Република България.

14.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са прегледани за последно на 01.01.2021 г.